Kalendár podujatí

Rok 2008:
Január - vypracovali a podali sme projekt na základe výzvy SOCIA z blokového grantu Finančných mechanizmov EHP, z Nórského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu pod názvom "Pomoc rodinám v kríze".

Rok 2007 - sme sa zúčastnili:
27.03.2007 – medzinárodnej konferencie „EEA Grants“Nové - výzvy pre Slovensko na podporu sociálnych programov z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu organizovanej SOCIOU v Bratislave.
19.04.2007 – pracovného stretnutia v Košiciach s spolupracovníkmi s OZ Návrat, kde sme si vymieňali skúsenosti so sanáciou.
23.-24.04.2007 – „Detský domov nikdy nie je rodinou.“, seminár o deinštitucionalizácii DeD, kde boli priblížené skúsenosti s touto problematikou vo Veľkej Británii, organizovaný SOCIOU v Bratislave.
25.04.2007 – porady štátnych a neštátnych subjektov v sociálnej oblasti, organizovanej VÚC Košice.
26.04.2007 – pracovného stretnutia neštátnych subjektov k pripravovanému zákonu o sociálnych službách, organizované SOCIOU v Košiciach.
27.-28.04.2007 – „Dieťa ako obeť násilia.“, medzinárodnej konferencie organizovanej Humanitnou spoločnosťou Prijatie v Spišskej Novej Vsi.
16.05.2007 – seminára poriadaného EUROFORMES-om v Žiline na tému ochrany ľudských práv.
16.05.2007 – informačného seminára v Košiciach k Výzve FSR 2007/01: projekty v komunitách.
29.-30.05.2007 – výročnej konferencie SOCIE v Bratislave.
08.06.2007 - konferencie "Mosty k rodine II." organizovanej OZ Úsmev ako dar v Košiciach. Na tejto konferencii sme prezentovali našu organizáciu a skúsenosti so sanáciou rodín, ktorú sme realizovali v roku 2006.
V mesiacoch september - november sme realizovali skupinovú prípravu náhradných rodičov.
18.09.2007 sa v našich priestoroch uskutočnila spoločná tlačová konferencia ku dňu náhradných rodín. Účastníkmi boli: OZ Domov v rodine, OZ Úsmev ako dar a Miesto pod slnkom, n.o.
17.10 - 20.10. 2007 sa riaditeľka organizácie zúčastnila III. medzinárodného seminára organizovaného OZ Návrat za účasti zahraničných lektoriek na tému: "Ohrozené dieťa s čím prichádza a čo potrebuje.", v rámci ktorého absolvovala výcvik na tému: "Rodinný program pripútania pre deti predškolského veku."
29.10. - 30.10.2007 sme zabezpečili vzdelávanie komunitných sociálnych pracovníkov mesta Košice na tému: "Sociálno právna ochrana detí."