Ponuka služieb

V rámci verejnoprospešných služieb:
 V rámci opatrení sociálno-pravnej ochrany a kurately:
Miesto pod slnkom, n.o. zabezpečuje pre klientov:
 
Prípravu žiadateľov o zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť a adopciu.
Termíny stretnutí vieme prispôsobiť pracovným povinnostiam klientom. Príprava sa uskutočňuje v prípade potreby mimo bežný pracovný čas, cez víkend.
Pomoc náhradným rodinám pri zvládaní ich problémov formou sociálneho poradenstva, ale aj zapojením do terapeutických programov.
Terapeutické programy sú zamerané na:
- riešenie problematiky ne/pripútania detí,
- detské podporné skupiny,
- organizujeme svojpomocné skupiny pre náhradných rodičov
Sanáciu rodinného prostredia formou terénnej sociálnej práce.
Poskytnutie sociálnoprávneho poradenstva rodinám v kríze.
Obrátiť sa nás môžu organizácie ako Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, krízové strediská, detské domovy, ale aj priamo občania buď osobne, alebo telefonicky na uvedených kontaktoch.