Kaleidoskop kompetenciíNezisková organizácia MIESTO POD SLNKOM n.o. je od 1.9.2015 partnerom v projekte Kaleidoskop kompetencií, ktorý sa realizuje s finančnou podporou programu Erasmus+. Je to trojročný projekt založený na partnerstve organizácií  Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), Migrare Zentrum für Migrantlnnen (Rakúsko) a Miesto pod Slnkom (Slovensko). Tieto organizácie pracujú so sociálne vylúčenými klientmi a do projektu prinášajú poznanie špecifík problematiky práce s migrantmi, osamelými matkami, mladými dospelými, klientmi ohrozenými chudobou. Cieľom projektu je na základe skúseností s prácou so špecifickými cieľovými skupinami vyvinúť, pilotovať a ponúknuť novú metódu mapovania kompetencií u klientov znevýhodnených na trhu práce.

http://competence-kaleidoscope.eu/cz/

 

Projekt sme zahájili úvodným stretnutím všetkých partnerov v dňoch 22. a 23.10.2015 v Uherskom Hradišti. Obsahom stretnutia bolo zadefinovanie fungovania, komunikácie a rozdelenie úloh medzi jednotlivými partnermi.

Zber údajov

Základom pre tvorbu efektívnej metódy je poznanie prijímateľov, ich potrieb a potenciálu. V súvislosti so spoznaním práce a špecifík v činnosti n.o. MIESTO POD SLNKOM sa realizovalo stretnutie zástupcov organizácie Migrare, ktorí sú hlavnými tvorcami novej metódy s klientmi ale i pracovníkmi n.o. v Košiciach v dňoch 1. a 2. decembra 2015 za účelom zberu dát.

 

V rámci tvorby novej metódy majú svoje nenahraditeľné miesto naši kolegovia z Rakúska Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger, ktorí i za našej skromnej podpory v lete 2016 ukončili prvú fázu svojej práce. Samotná metóda pozostáva z 8 rôznych modulov, ktorý každý trvá cca 4 hodiny.  Jednotlivé moduly sa venujú témam ako :

- sebapoznanie a moje silné stránky

- práca na vlastnom životopise,

- osobný dojem a verejné vystupovanie,

- formulovanie cieľov a plánovanie krokov k nim vedúcim.

Koncepcia kurzu je zaujímavá a pútavá aj tým, že práca na kurze nie je založená na písomnom prejave. Využívajú sa skôr iné spôsoby vyjadrovania ako sú napr. kompetenčné karty, kreslenie, hranie rolí,  modelovanie.  Kurz je zábavný s množstvom hier. Cieľom celého kurzu je zistiť a pomenovať svoje kompetencie a vedieť ich odprezentovať a ponúknuť potencionálnemuŠkolenie lektorov v Linzi


V dňoch 19.-23.9.2016 sa v Linci uskutočnilo školenie lektorov v novej metóde. MIESTO POD SLNKOM n.o. na školenie vyslalo štyri pracovníčky. Okrem cieľa osvojiť si novú metódu, získať zručnosti pri používaní odporúčaných metód a techník, sme spoločne diskutovali o jednotlivých moduloch, náväznosti ich výstupov, korekcií vzhľadom na konkrétne cieľové skupiny. Naše pracovné aktivity trvali celé dni, ale i napriek tomu sme si našli čas, aby sme spoznali prácu, zamestnancov a klientov partnerskej organizácie Migrare, ako i ich krásne mesto.