Medzinárodná odborná konferencia

Vážené kolegyne a kolegovia

N.o. Miesto pod slnkom sa v projekte realizovanom v rámci programu Erasmus+ venovala problematike zamestnanosti, ako dôležitej súčasti práce s klientmi pri zvyšovaní sociálnej úrovne a riešení problémových oblastí rodinného života.
Bola vypracovaná metodika skupinovej práce, ktorá pomáha klientom poznať a pochopiť svoje zdroje, príležitosti na neformálne učenie, identifikovať svoje kompetencie, vedieť ich prezentovať potencionálnemu zamestnávateľovi, zvládnuť prijímací pohovor. Ďalším prínosom je celková aktivizácia klientov a preberanie zodpovednosti čo sa odráža v rôznych sférach osobného a rodinného života. 

Ak Vás daná problematika zaujala n.o. Miesto pod slnkom Vás srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu „Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou" v rámci projektu Erasmus+, ktorá sa uskutoční 29.mája 2018 v Hoteli Yasmin, Košice.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom tohto formulára:

Konferencia je bez účastníckeho poplatku. Program konferencie a ďalšie pokyny budú zaslané prihláseným účastníkom.


Zber údajov

Základom pre tvorbu efektívnej metódy je poznanie prijímateľov, ich potrieb a potenciálu. V súvislosti so spoznaním práce a špecifík v činnosti n.o. MIESTO POD SLNKOM sa realizovalo stretnutie zástupcov organizácie Migrare, ktorí sú hlavnými tvorcami novej metódy s klientmi ale i pracovníkmi n.o. v Košiciach v dňoch 1. a 2. decembra 2015 za účelom zberu dát.

 

V rámci tvorby novej metódy majú svoje nenahraditeľné miesto naši kolegovia z Rakúska Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger, ktorí i za našej skromnej podpory v lete 2016 ukončili prvú fázu svojej práce. Samotná metóda pozostáva z 8 rôznych modulov, ktorý každý trvá cca 4 hodiny.  Jednotlivé moduly sa venujú témam ako :

- sebapoznanie a moje silné stránky

- práca na vlastnom životopise,

- osobný dojem a verejné vystupovanie,

- formulovanie cieľov a plánovanie krokov k nim vedúcim.

Koncepcia kurzu je zaujímavá a pútavá aj tým, že práca na kurze nie je založená na písomnom prejave. Využívajú sa skôr iné spôsoby vyjadrovania ako sú napr. kompetenčné karty, kreslenie, hranie rolí,  modelovanie.  Kurz je zábavný s množstvom hier. Cieľom celého kurzu je zistiť a pomenovať svoje kompetencie a vedieť ich odprezentovať a ponúknuť potencionálnemuŠkolenie lektorov v Linzi


V dňoch 19.-23.9.2016 sa v Linci uskutočnilo školenie lektorov v novej metóde. MIESTO POD SLNKOM n.o. na školenie vyslalo štyri pracovníčky. Okrem cieľa osvojiť si novú metódu, získať zručnosti pri používaní odporúčaných metód a techník, sme spoločne diskutovali o jednotlivých moduloch, náväznosti ich výstupov, korekcií vzhľadom na konkrétne cieľové skupiny. Naše pracovné aktivity trvali celé dni, ale i napriek tomu sme si našli čas, aby sme spoznali prácu, zamestnancov a klientov partnerskej organizácie Migrare, ako i ich krásne mesto.