www.sia.gov.sk             www.esf.gov.sk                                  


Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK

Fotogaléria

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Sociálnej implementačnej agentúry. Výzva sa realizuje v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia; prioritná os Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy; opatrenie Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami; rámcová aktivita Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.

Predložený projekt našej neziskovej organizácie „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK“ bol úspešný a bude sa realizovať v Košiciach v období od 01.09.2011 do 28.2.2013.

Cieľom projektu je zvýšiť profesionálne zručnosti zamestnancov neziskovej organizácie so zameraním na zabezpečenie komplexnej pomoci rodinám v kríze v Košickom samosprávnom kraji.

Špecifické ciele sú

1.      vypracovať komplexný strategický dokument „Stratégia práce s rodinou v kríze v KSK“,

2.      vzdelávať zamestnancov n.o. v akreditovaných programoch Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých /Lektor; Mediácia – odborná príprava mediátorov; Napredovanie – tréning facilitátorov; Skupinová sociálna práca

3.      zabezpečiť podmienky pre kontinuálne zvyšovanie kvality práce s ohrozenou rodinou.

V rámci Projektu sa budú realizovať individuálne a skupinové supervízie pre zamestnancov.

September 2011 

  
Realizácia

Projekt Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK; ITMS 27140130183 sme začali realizovať v septembri 2011. V úvodnej fáze sme pripravovali verejné obstarávanie na zabezpečenie vzdelávacích aktivít. Na stretnutiach so zamestnankyňami a spolupracovníčkami sme predstavili projekt, jeho ciele, konkrétne plánované aktivity, časový harmonogram.
Od októbra 2011 sme začali s aktivitou č. 6 Individuálne a skupinové supervízie pre zamestnancov, ktorej sa zúčastnilo 15 zamestnancov. V rámci tejto aktivity sme v období do januára 2013 poskytli zamestnancom 150 hodín individuálnej supervízie a 6 hodín skupinovej supervízie. Supervízia, okrem iných funkcií, je formou celoživotného vzdelávania pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Prostredníctvom tejto metódy sme zabezpečili priestor na overovanie si postupov pri práci s klientom ako aj hľadanie nových a efektívnych riešení.
V októbri 2011 sme zahájili aj činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 Vypracovanie strategického dokumentu „Stratégia práce s rodinou v kríze“. V prípravnej fáze naše zamestnankyne oslovili úrady práce, obce a ďalšie spolupracujúce organizácie zapojené pri práci s rodinou v kríze. Zisťovali sa reálne aktivity, kompetencie a možnosti zapojených subjektov, ich povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, potreby cieľovej skupiny ktoré nie sú nikým zabezpečované, rezervy organizácií. Na základe získaných informácií sa vypracovala metodika pre prácu s rodinou v kríze. Aktivita bola ukončená v novembri 2012.
Vzhľadom na situáciu, že verejné obstarávanie sme museli zopakovať a administratívna kontrola verejného obstarávania bola ukončená 6.8.2012, mohli sme realizáciu vzdelávacích aktivít s úspešnými uchádzačmi plánovať až od novembra 2012.
Aktivitu č. 5 Skupinová sociálna práca / Tréning trénerov sociálnych zručností/ v rozsahu 140 hodín pre nás zabezpečovala Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava. Tento tréning sme zahájili v novembri 2012 a lektorovali ho p. Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. a PhDr. Peter Brnula, PhD. Cieľom vzdelávania tréningu sociálnych trénerov je pripraviť účastníkov trénovať rôzne skupiny sociálnych klientov v sociálnych zručnostiach. Počas kurzu účastníci získali relevantné poznatky a zručnosti z oblasti procesu učenia, metódy práce s jednotlivcom a skupinou, z tvorby konkrétnych plánov tréningu podľa špecifických požiadaviek a zo základných tematických okruhov tréningu sociálnych zručností. Po skončení kurzu absolventi dokážu analyzovať potreby záujemcov o tréning sociálnych zručností a postaviť konkrétny plán tréningu spolu s výberom vhodných metodík a tém. Program kurzu bol do určitej miery flexibilný a čiastočne prispôsobený aktuálnym potrebám našich zamestnancov a cieľovej skupine. Túto aktivitu úspešne absolvovalo a v apríli 2013 ukončilo 15 našich zamestnancov.
V novembri 2012 sme začali aj s aktivitou č. 3 Mediácia - odborná príprava mediátora v rozsahu 100 hodín. Túto aktivitu zabezpečoval OMBUDSPOT®, združenie na ochranu spotrebiteľov Poprad, ktorý je v zozname mediačných vzdelávacích inštitúcií vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V marci 2013 toto vzdelávanie úspešne ukončilo 12 našich zamestnankýň. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora získa osoba, ktorá absolvuje odbornú prípravu mediátora a ukončí túto odbornú prípravu úspešným vykonaním odbornej skúšky. Odborná príprava je zameraná na výučbu o základoch právneho poriadku, na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora. Odborná skúška preveruje odborné vedomosti a zručnosti mediátora.
Aktivitu č. 2 Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých / Lektor, zabezpečovala Akadémia vzdelávania Žilina, pobočka Košice. Toto vzdelávanie v rozsahu 100 hodín naučilo účastníkov poznať zákonitosti vzdelávania dospelých, vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania, poznať zákonitosti tvorby učiva, vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania, vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia, naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy, spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa, vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu, poznať zásady hodnotenia účastníkov, poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania, vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby. Realizovalo sa v období od decembra 2012 do marca 2013 a úspešne ho ukončilo 5 zamestnankýň.
Poslednú plánovanú aktivitu č. 4 Napredovanie – tréning facilitátorov v rozsahu 50 hodín zabezpečovalo PDCS, občianske združenie Bratislava v období od februára do mája 2013. Cieľom bolo pripraviť absolventov na prácu facilitátora, sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a najmä vytvoriť priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri vedení rôznych typov stretnutí (práca so skupinovou dynamikou, zvládanie náročných situácií v skupine, komunikačné zručnosti, príprava programu porady, stretnutia alebo konferencie a ďalšie). Toto vzdelávanie úspešne ukončilo 10 zamestnankýň. Absolventky poznajú princípy facilitácie a rozumejú rôznym modelom skupinového rozhodovania. Vedia sa orientovať v rôznorodých metódach facilitovania a moderovania, ako aj v moderovaní diskusií a rozhodovaní v prostredí internetu a virtuálnej komunikácie. Rozumejú uplatneniu facilitačných postupov v krátkodobých situáciách menších skupín ako aj v tvorbe a dizajnovaní dlhodobých procesov v kontexte väčších organizačných či komunitných zmien. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií si účastníčky mali možnosť novonadobudnuté znalosti aj prakticky precvičiť.
V Košickom samosprávnom kraji je vysoká koncentrácia ohrozených a vylúčených rodín a rodín v kríze. Počet registrovaných a aktívnych neštátnych organizácií, ktoré pôsobia v tejto oblasti je nízky. Zvýšenie profesionálnych zručností zamestnancov, ktoré budú môcť bezprostredne po ukončení vzdelávacích aktivít projektu uplatňovať pri svojej každodennej práci so sociálne znevýhodnenými občanmi, zavádzanie nových metód a postupov v sociálnej práci s ohrozenou rodinou v súlade s metodikou vypracovaného strategického materiálu „Stratégia práce s rodinou v kríze v KSK“ zvýši kvalitu poskytovaných sociálnych služieb našou neziskovou organizáciou.