Výzva na predkladanie ponúk

 

Miesto pod slnkom n.o., Hlavná 68, Košice

 

Oznámenie  o výzve na predkladanie ponúk

 

Oznamujeme záujemcom, že sme zverejnili výzvu na predkladanie ponúk na zákazku na dodanie tovaru s názvom:

"Vzdelávanie spolupracovníkov neziskovej organizácie Miesto pod slnkom“.

 

Stručný popis zákazky, podmienky účasti, obchodné podmienky a ďalšie informácie sú vo výzve na predkladanie ponúk, ktorú si otvoríte TU

 

Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné doručiť v lehote najneskôr do 15.05.2012 do 16,00 hod. na adresu kontaktného miesta.

 

Zákazka je financovaná z projektu „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK.“, ITMS: 27140130183,  ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI, v rámci schváleného rozpočtu projektu, teda zdroje určené na vzdelávanie sú schválené v obmedzenej výške. Z tohto dôvodu bude ponúknutá cena porovnávaná aj s plánovanou sumou v rámci príslušných položiek rozpočtu projektu. 

 

Zverejnené:  06.05.2012