www.sia.gov.sk             www.esf.gov.sk                               

                 
Projekt:  Pomoc rodinám v kríze v komunitách KSK
 
O projekte
Zahájenie aktivít
Supervízia v pomáhajúcich profesiách 
Terénna sociálna práca
Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby
Príprava sociálneho poradcu
Mosty z chudoby a Napredovanie

O projekte

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 
25.2.2008 Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia; prioritná os Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy; opatrenie Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami; rámcová aktivita Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.
Predložený projekt našej neziskovej organizácie bol schválený a 6.10.2008 bola podpísaná zmluva. Projekt sa bude realizovať v Košiciach v období od 1.11.2008 do 31.8.2010.
Cieľom projektu je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, prostredníctvom skvalitnenia systému vzdelávania a rozvíjania schopností a zručností zamestnancov MVO.
V rámci Projektu sa budú realizovať vzdelávacie aktivity zamestnancov
1.      Systemický manažment a koučovanie (tréning) – systemický prístup k riadeniu, alternatívny pohľad na riadenie poradenskej činnosti, motivovanie pracovníkov k sebarozvoju
2.      Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou (tréning) – naučiť sociálnych pracovníkov pracovať s dysfunkčnou rodinou v ich prirodzenom prostredí, praktické zručnosti, teoretické vedomosti z oblasti sociálnej pomoci rodine, poradenské prístupy, komunikácia
3.      Aktivizácia osobnostných zdrojov na cestu z chudoby (výcvik) -
4.      Príprava sociálneho poradcu (tréning) – základné zručnosti, vedomosti a schopnosti v sociálnom poradenstve, sociálno-poradenský proces, prípadová práca
5.      Supervízia v pomáhajúcich profesiách (kurz) – odborná príprava supervízorov – ktorí následne pomáhajú zvyšovať profesionálne kompetencie, zručnosti a profesionálne schopnosti odborného personálu pracujúcich s klientmi.
Partnerom pri realizácii projektu je občianske združenie Návrat.

Október 2008
 

na začiatok 

 Zahájenie aktivít

Práca na realizácii projektu začala podpornými aktivitami – riadenie projektu, publicita a informovanosť.
Na zabezpečenie dodávateľov jednotlivých vzdelávacích aktivít bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na dodanie neprioritnej služby.
11.11.2008 sa uskutočnilo otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk. Na základe predložených ponúk boli úspešnými v podprahovej zákazke na výber dodávateľa služby
1.      Systemický manažment a koučovanie (tréning) – Košický inštitút pre systemickú skúsenosť
2.      Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou (tréning) – Asociácia supevízorov a sociálnych poradcov.
3.      Aktivizácia osobnostných zdrojov na cestu z chudoby (výcvik) – Združenie za sociálnu reformu
4.      Príprava sociálneho poradcu (tréning) – Asociácia supevízorov a sociálnych poradcov.
5.      Supervízia v pomáhajúcich profesiách (kurz) – Asociácia supevízorov a sociálnych poradcov.

December 2008
 

Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 
Kurz supervízie v pomáhajúcich profesiách sa začal 19.1.2009 v Bratislave na Ožvoldíkovej 15. Tohto kurzu sa zúčastňuje päť spolupracovníčok našej neziskovej organizácie. Cieľom vzdelávacej aktivity je odborná príprava supervízorov pre prácu s ľuďmi, ktorí sa uplatnia v praxi a pomôžu skvalitňovať prácu s ľuďmi a minimalizovať ich poškodzovanie. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti. Kurz je v rozsahu 240 hodín. Vzdelávanie bude prebiehať kombinovanou formou prípravy. Účastníci získajú základné teoretické vedomosti z oblasti supervízie a podporných spoločensko-vedných disciplín. Tieto informácie budú sprostredkované účastníkom formou prednášok, odborných diskusií a písomných materiálov. Praktická časť vzdelávania bude realizovaná formou nácviku, tréningu a modelovania.
Január 2009
 
10.9.2009 skončil kurz supervízie v pomáhajúcich profesiách. Všetkých našich päť spolupracovníčok splnilo všetky podmienky pre získanie certifikátu - absolvovalo výuku v potrebnom rozsah a zložilo záverečnú skúšku – nahrávka prípadu a jej skupinové supervízne spracovanie, vedenie supervízneho stretnutia. Naša nezisková organizácia získala spolupracovníčky ktoré budú ďalej pracovať na zvyšovaní profesionálnych kompetencií, zručností ostatných pracovníkov, ochrane klientov pred nekompetentnými intervenciami a súčasne sa ochráni status profesie a našej pracovnej skupiny.
September 2009
 
Terénna sociálna práca

Kurz Terénnej sociálnej práce s dysfunkčnou rodinou sa začal 29.4.2009 v Košiciach na Hlavnej 68. Tejto vzdelávacej aktivity sa zúčastňuje 15 našich spolupracovníčok, čím sme vytvorili samostatnú skupinu. Cieľom je naučiť sociálnych pracovníkov pracovať s dysfunkčnou rodinou v ich prirodzenom prostredí. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti z oblasti sociálnej pomoci rodine v sociálnej kríze – rodina ako sociologický problém, psychologické aspekty rodiny, základy rodinného práva, formy a metódy sociálnej práce, základné poradenské prístupy, komunikácia, vytváranie siete odborníkov a praktické zručnosti v efektívnej práci v prirodzenom prostredí sociálneho klienta. Výcvik je v rozsahu 280 hodín. Počas výučby sa budú využívať prednášky, tréning zručností, modelovanie, hranie rolí, prípadové štúdie a videotréning.

Máj 2009
  V novembri 2009 v dňoch 2., 13. a 16. sa uskutočnili posledné tri stretnutia vrámci vzdelávacej aktivity Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou.
  Počas priebehu vzdelávania každá účastníčka pracovala s jednou rodinou. Tejto rodine spracovala rodinnú anamnézu a prípadovú štúdiu s priebehom sociálnej terapie. V ústnej časti záverečnej skúšky prezentovala nahrávku poradenského rozhovoru - video alebo audio záznam a svoju kazuistiku obhájila pred supervízorom a skupinou spolužiakov. Absolvovaním kurzu absolventky získali teoretické vedomosti z oblasti sociálnej pomoci rodine v kríze, základné charakteristiky terénnej práce, formy a metódy sociálnej práce, poradenský proces s dysfunkčnou rodinou. Z oblasti praktických zručností to boli cvičenia na zisťovanie základných charakteristík rodiny, tréning rozpoznávania a formulácie rôznych typov dysfunkcií, modelovanie poradenského procesu a špecifík terénnej sociálnej práce ako i výcvik komunikačných zručností.
  Osvedčenie o vzdelaní získalo a vzdelávaciu aktivitu úspešne ukončilo 15 spolupracovníčok.
November 2009

na začiatok
 Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby
  V mesiaci október 2009 sa v dňoch 14. a 23. konalo vzdelávanie Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby v rozsahu 12 hodín.
  Počas troch štvorhodinových pracovných blokov sa účastníčky oboznámili s programom Mosty z chudoby, Napredovanie, pojmom a definíciou osobnostných zdrojov a ich využívaním v praxi.
  Vzdelávanie sa zameralo na význam osobnostných zdrojov v osobnostnom rozvoji a ich význam v živote jednotlivých sociálnych tried.
  Účastníčky sa oboznámili s mentálnymi obrazmi, prácou s nimi. Vyskúšali si ich tvorbu, zhodnotenie a využitie v praxi.
  Na záver pracovali s mentálnymi obrazmi v pracovných skupinách, vzájomne ich vyhodnocovali a vytvárali pracovné postupy v práci s klientom.
  Uvedenú aktivitu absolvovalo 15 našich spolupracovníčok.
Október 2009
 
na začiatok

 Príprava sociálneho poradcu
  Dňa 14.1.2010 sa začalo vzdelávanie Príprava sociálneho poradcu. Cieľom tejto aktivity je realizácia základnej prípravy v sociálnom poradenstve so zámerom uvedomenia si obsahu sociálneho poradenstva, jeho kompetentné uskutočňovanie. Účastníčky získajú základné zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prax v sociálnom poradenstve.  Uvedený základný cieľ predstavuje predovšetkým zvádnutie okruhov problémov ako sú odborné praktické a teoretické vedomosti v sociálnom poradenstve, problematika vzťahu medzi sociálnym poradcom a klientom, sociálno-poradenský proces a faktory ovplyvňujúce tento proces.
Účasťou na tejto aktivite účastníčky získajú odborné vedomosti z oblasti sociálnej práce, psychológie a sociológie, optimálnej komunikácie s klientom (s rôznymi typmi klientov), zručnosti ako zvládnuť konflikty, schopnosť viesť poradenský rozhovor zameraný na mobilizáciu klienta.

Január  2010

  Stretnutia vzdelávacej aktivity Príprava sociálneho poradcu, ktoré sa realizovali v prvom polroku roku 2010 sa niesli hlavne v duchu praktických cvičení, demonštrácií, hrania rolí, scénok, nácvikov, brainstormingu, diskusných skupín a pod. Pracovali sme väčšinou v dvojiciach, resp. malých skupinách v ktorých sme sa snažili splniť zadané úlohy. Na posledných štyroch stretnutiach v máji a v júni 2010 pätnásť účastníčok vzdelávania predstavilo pred p. Prof. PhDr. Jánom Gaburom, PhD. a skupinou účastníkov svoj poradenský prípad. Vo forme audio resp. video nahrávky prezentovali svoju poradenskú prácu s klientom a absolvovali skupinovú supervíziu a rozbor prezentovaného poradenského prípadu. Vzdelávaciu aktivitu ukončilo všetkých 15 účastníčok. Zložením záverečnej skúšky prezentovali svoje praktické i teoretické vedomosti zo sociálneho poradenstva, zručnosti potrebné v procese poradenskej práce s klientom.
Jún  2010 
na začiatok


Mosty z chudoby a Napredovanie
 
   V projekte Pomoc rodinám v kríze v komunitách KSK bola plánovaná aktivita Systemický manažment a koučovanie (tréning) ktorú mal pre našu neziskovú organizáciu zabezpečiť Košický inštitút pre systemickú skúsenosť. Z organizačných dôvodov však k realizácii nedošlo. Ako náhradná aktivita bolo zvolené vzdelávanie Mosty z chudoby a Napredovanie. Toto vzdelávanie je pokračovaním vzdelávania Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby, ktoré malo u účastníčok veľmi pozitívny ohlas. Na základe prieskumu trhu nám túto vzdelávaciu aktivitu zabezpečila nezisková organizácia Úspech.

   Vzdelávacia aktivita je v rozsahu 60 hodín. Zámerom tohto vzdelávania je aby absolventi v praxi lepšie porozumeli príčinám ťažkostí ľudí v chudobe a prekážkam ich začlenenia do života spoločnosti, dokázali hľadať a využívať zdroje, a poznať nepísané pravidlá jednotlivých tried. Táto aktivita bola realizovaná v mesiacoch júl a august a zúčastnilo sa jej 10 našich spolupracovníčok.

 
August 2010


na začiatok