Rok 2007

VÝROČNÁ  SPRÁVA
za rok 2007

„Každý má právo na svoje miesto pod slnkom“

Toto motto našej organizácie, ktoré je aj v názve našej neziskovej organizácie predznačuje cieľovú skupinu klientov, ktorým poskytujeme pomoc, poradenstvo a opatrenia sociálnoprávnej ochrany. Sú to rodiny, jednotlivci a najmä deti, ktorí z rôznych príčin akoby toto právo na miesto pod slnkom nemali. Žijú pod mrakom v nepohode alebo v tieni. Ak sa nám podarí aspoň pre niektorých nájsť cestu z tohto tieňa alebo nepohody, nepracovali sme nadarmo.

Naša organizácia vznikla koncom roka 2002 a podnetom pre jej vznik bola snaha rozšíriť paletu činností a možnej pomoci rodinám a deťom nad rámec vtedajšej legislatívy. V tomto čase bola práca mimovládnych organizácií v oblasti sociálnoprávnej ochrany a pomoci deťom a rodinám minimálna. Takže naše aktivity sa zameriavali na pomoc deťom v detských domovoch nájsť si „priateľské rodiny“, zapájať ich do života mimo detský domov ale aj vyhľadávať a pripravovať náhradných rodičov. Od začiatku bolo našim cieľom aj skvalitňovanie práce obcí v sociálnej oblasti a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Legislatívna zmena v podobe nového zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z.z. umožnila našej organizácii rozšíriť svoje služby a aktivity vo vzťahu k rodinám a deťom v krízovej situácii. Ako jedna z prvých organizácií sme požiadali  MPSVaR o akreditáciu na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany. Od februára 2006 máme akreditáciu na realizáciu viacerých opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Celkove môžeme tieto aktivity zhrnúť do troch hlavných oblastí našej práce.

Ide o:

- realizáciu výchovných a sociálnych programov,

- sanáciu rodinného prostredia s cieľom zabrániť vyňatiu detí  alebo pripraviť podmienky na ich návrat do rodín a poskytnúť im pomoc pri adaptácii sa v rodine, či ide o vlastnú alebo náhradnú rodinu,

- oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti a to prípravu náhradných rodičov, prípravu detí na návrat do rodín, sprevádzanie náhradných rodín a pomoc pri riešení problémov.

        Uplynulý rok 2007 môžeme hodnotiť ako úspešný. Našu pomoc vyhľadáva čoraz viac rodín v kríze, ktoré chcú riešiť svoje problémy. So žiadosťou o pomoc sa na nás obracajú aj náhradné rodiny pri riešení svojich bežných, ale aj závažnejších problémov. Celkove sme v roku 2007 zaevidovali 107 rodín, ktoré potrebovali pomoc.
Prípravu na zapísanie do zoznamu osôb vhodných na náhradnú rodinnú starostlivosť sme zabezpečili pre 21 žiadateľov o NRS.
Uskutočnili sme 324 osobných poradenských a konzultačných stretnutí s klientmi na našom pracovisku. Telefonické konzultácie s klientmi sme realizovali v 146 prípadoch.
V záujme našich klientov sme v 36 prípadoch jednali s rôznymi inštitúciami a poskytli 94 intervencií  v ich prospech. V 147 prípadoch sme klientom poskytli odborné konzultácie a spracovali sme pre nich 66 písomných podaní, návrhov alebo vyjadrení.
Ďalší zámer našej činnosti a to pomoc pri skvalitňovaní sociálnej práce a poradenstva v pôsobnosti obcí sme v roku 2007 realizovali formou odborných konzultácií pre sociálnych pracovníkov obce a pre komunitných sociálnych pracovníkov. Konzultácie, ktoré v konečnom dôsledku prispeli ku kvalitnejšiemu a komplexnejšiemu riešeniu problémov občanov už v prvom kontakte sme poskytli v 88 prípadoch.
Okrem týchto opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálneho poradenstva pre spontánnych klientov, sme sa zapojili aj do realizácie priorít v sociálnoprávnej ochrane úradov práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a Sp. Novej Vsi.

        Na základe výzvy ÚPSVaR Košice sme do verejnej súťaže predložili dva projekty a to na realizáciu zákazky na tému:

I.  Sociálne a výchovné programy zamerané na zlepšenie rodinných vzťahov, obnovu harmonického spolužitia a sanáciu rodín pred, počas alebo po umiestnení v ústavnej výchove so zameraním na hospodárenie, vedenie domácnosti, dodržiavanie hygieny a zdravotnú starostlivosť.
II.
Sociálny program realizovaný formou terénnej sociálnej práce zameraný na výchovné pôsobenie v rodinách, v ktorých zanedbávajú rodičovské povinnosti, nadmerne sa požíva alkohol a experimentuje sa s omamnými a psychotropnými látkami.

        Vo verejnej súťaži sme uspeli v zákazke uvedenej pod bodom I. a tak sme realizovali sociálny a výchovný program pre 50 rodín z okresu Košice – mesto a Košice – okolie.
Podľa situácie detí boli rodiny rozdelené nasledovne:
6 rodín, kde sa deti vrátili z ústavnej starostlivosti z toho v 4 prípadoch do vlastnej rodiny a v 2 prípadoch do náhradnej rodiny formou náhradnej osobnej starostlivosti. 9 rodín bolo v situácií keď pre zanedbávanie starostlivosti o deti týmto hrozilo reálne vyňatie detí z rodín a ich umiestnenie do inštitucionálnej starostlivosti 35 rodín, s ktorých boli deti vyňaté a rôzne dlhú dobu umiestnené v inštitucionálnej starostlivosti.
Práve v tejto tretej skupine bolo 9 rodín, ktoré nakoniec z programu vypadli resp. sa tento realizoval len čiastočne. Rodiny migrovali , nemali žiadne bývanie, žili ako bezdomovci, boli na neznámom mieste alebo realizáciu programu odmietli.
Rodiny ktoré boli zaradené do programu boli mnohoproblémové. Vyskytovala sa u nich dlhodobá chudoba, dospelí členovia rodiny boli dlhodobo nezamestnaní resp. nikdy nepracovali, nemali vytvorené návyky na prácu a ani sa ich nepokúšali vytvárať napr. zapojením sa do aktivačných prác. Žili na nízkej sociálnej úrovni s absenciou primeraného bývania, vybavenia a na nízkej hygienickej úrovni. V rodinách sa vyskytoval alkoholizmus, trestná činnosť, zneužívanie prchavých látok. 22 rodín bolo neúplných.
Napriek týmto nepriaznivým faktom v skupine rodín s odňatými deťmi sa nám podarilo pripraviť podmienky pre návrat 15 detí z detských domovov zo 7 rodín do vlastnej rodiny. V skupine rodín ktorým hrozilo vyňatie detí sa situácia upravila tak že žiadne dieťa počas trvania projektu  nebolo umiestnené v mimo rodinu.
Rodiny, do ktorých sa vrátili deti z ústavnej starostlivosti vzhľadom k tomu, že ani rodičia ani deti neboli na túto zmenu primerane pripravené vykazovali pri prevzatí viaceré problémy. Deti sa ťažšie adaptovali na nové pre ne nezvyklé prostredie a ťažšie si utvárali vzťahy v rodine. Počas realizácie programu, v ktorom sme využili aj prvky terapie na úpravu poruchy pripútania u detí a modifikovanú prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť- ktorú tieto rodiny predtým neabsolvovali - sa poruchy adaptácie zmiernili alebo odstránili. Výsledky v týchto rodinách hodnotíme ako úspešné.

        Podľa výzvy ÚPSVaR Sp. Nová Ves  na realizáciu projektu na tému „ Výchovný a sociálny program pre rodičov a deti z rodín, kde rodičia požívajú alkohol vo zvýšenej miere a zanedbávajú starostlivosť o deti„  sme pripravili výchovný a sociálny program, s ktorým sme vo verejnej súťaži uspeli.
Na základe tohto sme realizovali výchovné opatrenie - povinnosť zúčastniť sa výchovného a sociálneho programu - v 30 rodinách so závislým členom z okresov Sp. Nová Ves a Gelnica.
Rodiny zaradené do programu boli mnohoproblémové a z dôvodu rozvinutého alkoholizmu väčšinou u žien boli aj vysoko dysfunkčné. Rodiny mali zlú sociálnu a finančnú situáciu, žili v chudobe, alkoholizmus bol vo viacerých rodinách viacgeneračný. Viaceré klientky už predtým bez úspechu absolvovali protialkoholické liečenie. V troch rodinách boli matky alkoholička od rodín separované a deti žili s otcom alebo inými príbuznými. V jednom prípade pre závažné ochorenie spôsobené alkoholizmom klientka v priebehu programu zomrela, ďalšia je závažne chorá: o teda o zvlášť ťažké prípady, v ktorých boli deti ohrozené a hrozilo ich vyňatie z rodiny. V týchto rodinách žilo 102 detí. V inštitucionálnej starostlivosti boli 4 deti a to z dôvodu porúch správania a boli v reedukačnom procese.
Napriek tejto zlej východiskovej situácii sa nám podarilo s väčšinou rodín nadviazať dobrú spoluprácu. Rodiny našu pomoc prijímali, dobre spolupracovali a prejavilo sa to aj vo výsledkoch.  Vo väčšine prípadov sme zaznamenali zlepšenie, alebo aspoň zmienenie nepriaznivej sociálnej a výchovnej situácie.  

Odborné aktivity

         Na zabezpečenie zvyšovania odborných zručností a kvality našej práce sme pre potreby našej organizácie a odborných spolupracovníkov v roku 2007 zorganizovali pracovné stretnutia s pracovníkmi oddelení sociálnoprávnej ochrany a kurately ÚPSVaR  Košice, ale aj s kolegami z občianskeho združenia Návrat, kde sme si vymenili skúsenosti a postupy pri realizácii náročnej terénnej sociálnej práce pri realizácii sanácie rodinného prostredia.
O práci a výsledkoch pri realizácii sanácie rodín sme informovali v príspevku na konferencii „Mosty k rodine“, ktorú zorganizovalo občianske združenie Úsmev ako dar.
Riaditeľka organizácie sa zúčastnila odborného seminára organizovaného OZ Návrat v Mojmírovciach, kde absolvovala nácvik terapeutického programu pripútania pre deti predškolského veku.
Pre potreby komunitných sociálnych pracovníkov z Košíc sme pripravili a realizovali vzdelávací program o úlohách obcí pri realizácii opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately.       
Na propagáciu a bližšiu informovanosť o činnosti našej organizácie sme otvorili web stránku našej neziskovej organizácie pod názvom www.miestopodslnkom.sk kde sa snažíme aktuálne uverejňovať naše aktivity a odpovedať na otázky v sekcii poradňa.
Spracovali sme aj nový informačný leták o našej organizácii a ponúkaných službách.

Personálne zdroje našej organizácie

        Vzhľadom k charakteru práce a financovania našich aktivít, ktoré je založené na  príspevku od VÚC  Košického kraja a z projektov  od úradov práce získaných vo verejnej súťaži a ktoré sú časovo limitované spravidla do konca roku, nie je možné stabilizovať zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Napriek tomu sa nám podarilo získať pre naše aktivity odborných pracovníkov, ktorí pracujú ako externisti pri realizácii konkrétnych úloh organizácie. Odbornú a náročnú terénnu sociálnu prácu v rodinách nám v uplynulom roku pomáhali realizovať spolupracovníčky s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca v celkovom počte 8. S iným humanitným vzdelaním druhého stupňa 3 pracovníčky, z toho 2 s absolvovaným výcvikom supervízora v sociálnej práci. Náročnú  prácu v rómskych komunitách nám pomáhal okrem iných realizovať aj 1 komunitný sociálny pracovník so stredoškolským vzdelaním a výcvikom v komunitnej sociálnej práci.
Títo spolupracovníci pracovali pre našu organizáciu na čiastočný úväzok na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe zmluvy.
Sme radi, že svojím zápalom, nasadením a odbornými kvalitami pomohli úspešne realizovať projekty náročnej terénnej sociálnej práce.

Činnosť našej organizácie bola v priebehu minulého roka hodnotená aj prostredníctvom odbornej kontroly

      Následnú finančnú kontrolu v našej organizácii realizovali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja s výsledným zistením: „Kontrolou použitia a zúčtovania finančného príspevku nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov a podmienok uvedených v zmluve“.

Pracovníci MPSVaR  z odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny vykonali kontrolu v našej organizácii so zameraním na:

- plnenie účelu, na ktorý bolo zariadenia zriadené,

- dodržiavanie podmienok zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,

- dodržiavanie podmienok ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ v oblasti práv detí,

- plnenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa udelenej akreditácie.

Záver kontroly bol nasledovný: „Možno konštatovať, že odo dňa udelenia akreditácie právnická osoba spĺňa podmienky akreditácie uložené zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratela, podmienky odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré zamestnáva a k zmenám v rozhodujúcich skutočnostiach podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele nedošlo“.

Činnosť správnej rady neziskovej organizácie

Správna rada sa v súlade so štatútom organizácie zišla v priebehu roka 3x .
Na zasadnutiach v dňoch 06.04.2007,  22.07.2007 a 01.11.2007 prerokovala okrem iného aj tieto dokumenty:
Výročnú správu o činnosti a hospodárení za rok 2006,
Revíznu správu za rok 2006,
Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2007,
Návrh projektov do verejnej súťaže vyhlásenej ÚPSVaR Košice a Sp. Nová Ves ako aj informáciu o výsledkoch verejnej súťaže,

Prerokovala a schválila žiadosti o granty a zámery rozvoja organizácie:
Žiadosť o dotáciu z MPSVaR ,
Prihlášku do súťaže organizovanej nadáciou SOCIA – Cena za kvalitu,
Zámer zriadenia Centra pre rodinu,  
Zámer prípravy projektu z blokového grantu Socie na podporu sociálnej inklúzie,
Priebežne hodnotila informácie o aktuálnej situácii v neziskovej organizácie, o realizácii projektov a o výsledkoch predložených žiadostí o granty a spoluprácu,
Správna rada prerokovala aj výhľadové zameranie práce neziskovej organizácie na rok 2008.