O nás


Naša nezisková organizácia Miesto pod slnkom :

Poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť osobám v núdzi, zvlášť opusteným deťom, deťom v detských domovoch a disfunkčným rodinám.

Vyhľadáva rodiny pre opustené deti, ochraňuje ľudské práva a základné slobody opustených detí.

Vzdeláva sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov obcí pre sociálnu oblasť.

Realizuje projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zabezpečuje prípravu náhradných rodičov a prípravu dieťaťa na návrat do rodiny.

Poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc a sprevádzanie náhradným rodinám a rodinám v kríze.

MIESTO POD SLNKOM, n.o., (ďalej len MPS, n.o.) vznikla v roku 2002 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach, č. OVVS/124a/2002-NO, kedy bola aj registrovaná.

Identifikačné údaje sú :

Riaditeľka: Mgr. Beáta Rybárová

Sídlo: Hlavná 68, 040 01 Košice